Missie, visie en identiteit

Het Anker is een protestants-christelijk zorgcentrum, die haar grondslag ontleent aan de Bijbel als het onfeilbare Woord van God en aan de Drie Formulieren van Enigheid. Deze levensovertuiging willen wij graag in het dagelijks werk en leven zichtbaar maken.

RESPECT – BIJBELGETROUW – BETROKKEN

Deze Ankerwaarden en de uitwerking ervan vormen een gids voor de omgang met elkaar binnen zorgcentrum Anker.

 

 

Onze Missie 

Het Anker biedt huisvesting, gecombineerd met zorg- & dienstverlening aan ouderen die dat willen en hiervoor in aanmerking komen. Het Anker biedt dit vanuit de Bijbelse visie op zorg. Zorg aan ouderen zien we als een door God gegeven opdracht.”

De mens is door God geschapen. Daarom ziet het Anker het leven van ieder mens als waardevol en dient er te allen tijde met respect voor het leven te worden gehandeld. Dit betekent voor ons dat het Anker onder alle omstandigheden het menselijk leven blijft beschermen en waarderen. De geboden en beloften van God vormen het uitgangspunt van al ons handelen en  Zijn barmhartigheid is de drijfveer in ons dagelijks werk.

Wij vragen ieder personeelslid of vrijwillig(st)er de grondslag en de christelijke zorgvisie te onderschrijven. Wij streven ernaar onze identiteit in het geheel van de organisatie tot uiting te brengen. Dat laten we zien in zowel de omgang met bewoners, als in bijvoorbeeld de activiteiten die we organiseren, de zondagsheiliging en de viering van de christelijke feestdagen.

Onze zorgvisie 

Onze zorgvisie is gebaseerd op Gods Woord. De wijze waarop de Heere Jezus met Zijn medemens omging zijn voorbeeld en inspiratiebron van ons denken en handelen. We weten ons in onze zorg aan ouder wordende mensen afhankelijk van Zijn Zegen en bieden deze zorg met oog voor de eigenheid en zelfstandigheid van de bewoners. De zorgverlening door onze medewerkers  ondersteunt en versterkt steeds de eigen regie van de bewoners .

De wensen en behoeften van de bewoner zijn, binnen de kaders van de zorgbekostiging en met inzet van de mantelzorg, voor alles uitgangspunt bij ons handelen. Op die manier proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leef- en thuissituatie zoals de bewoner deze kende voor zijn of haar verhuizing naar het Anker. Dit is een belangrijk uitgangspunt en thema voor de zorg- en dienstverlening binnen het Anker.

Dit betekent dat:

  • De bewoner zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen, eventueel met ondersteuning van dagbesteding. Wanneer dit niet meer mogelijk is, sluit de situatie in het Anker zoveel mogelijk aan bij de thuissituatie.
  • De bewoner zelf verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud en richting van zijn of haar leven.
  • Wij samen met de bewoner en diens sociale netwerk de mogelijkheden en beperkingen onderkennen en passende ondersteuning bieden.
  • De bewoners van het Anker in de eerste plaats pastorale zorg krijgen van hun eigen predikant en kerkenraad. Daarnaast heeft ons zorgcentrum een eigen pastoraal medewerker in dienst. Bewoners kunnen ook op hem een beroep doen.

Ankerwaarden

Aansluitend bij onze Missie en visie hebben we een drietal waarden beschreven. Deze drie waarden, Ankerwaarden genoemd, zijn Respect, Bijbelgetrouw en Betrokken. De Ankerwaarden en de uitwerking ervan vormen een gids voor de omgang met elkaar binnen zorgcentrum Anker.

 Respect:

1 We praten mét en niet óver elkaar. Iedereen is waardevol.

2 We gaan respectvol met elkaar om en houden rekening met elkaars grenzen.

3 We zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen.

 Bijbelgetrouw:

1 We hebben God lief boven alles en onze naaste als onszelf.

2 We nemen onze verantwoordelijkheid serieus. We vertellen wát we doen en waarom.

3 We lezen uit de Bijbel, zingen en bidden. We kunnen daarover met elkaar een gesprek voeren en we hebben extra aandacht voor wie het moeilijk heeft.

Betrokken:

1 We staan voor elkaar klaar.

2 We leven met elkaar mee op momenten van blijdschap en verdriet.

3 We stellen elkaar vragen en werken samen aan nog betere zorg en aandacht voor elkaar.


– Flyer Ankerwaarden 

– Huisregels Anker