Missie, visie en identiteit

Het Anker is een protestants-christelijk zorgcentrum, die haar grondslag ontleent aan de Bijbel als het onfeilbare Woord van God en aan de Drie Formulieren van Enigheid. Deze levensovertuiging willen wij graag in het dagelijks werk en leven zichtbaar maken.

 

Onze Missie 

“Het Anker biedt  zorg – & dienstverlening en huisvesting aan ouderen die hiervoor in aanmerking willen en kunnen komen. Ze wil dat doen vanuit de Bijbelse visie op zorg en ziet de zorg aan ouderen als een door God gegeven opdracht.”

Het Anker ziet het leven van ieder mens, hoezeer ook lichamelijk of psychisch geschonden, als waardevol. De mens is door God geschapen en dient daarom te allen tijde met respect voor het leven te worden behandeld. Als gevolg hiervan wil het Anker onder alle omstandigheden het menselijk leven blijven waarderen.

Ieder personeelslid, vrijwillig(st)er of lid van de bewonersraad onderschrijft de grondslag en de christelijke zorgvisie. Wij streven ernaar onze identiteit in onze hele organisatie tot uiting te brengen. Dus niet alleen in de omgang met bewoners, maar bijvoorbeeld ook in de activiteiten die we organiseren, de zondagsheiliging en de viering van de christelijke feestdagen.

In onze zorg weten wij ons gedreven door de barmhartigheid van God. Wij waarderen het leven van ieder mens als een bijzondere vorm van leven. Uitgangspunt van ons handelen zijn de geboden en de beloften van God.

De bewoners van het Anker krijgen in de eerste plaats pastorale zorg van hun eigen predikant. Maar daarnaast heeft ons zorgcentrum ook een eigen pastoraal medewerker in dienst, op wie de bewoners een beroep kunnen doen.

Onze zorgvisie 

Onze zorgvisie is gebaseerd op Gods Woord met als voorbeeld hoe de Heere Jezus zelf omging met de medemens. In onze afhankelijkheid van Zijn Zegen, bieden we zorg aan ouder wordende mensen. We willen dit doen met oog voor de eigenheid en zelfstandigheid van de bewoners. De zorgverlening dient gericht te zijn op het ondersteunen en versterken van de eigen regie van de bewoners, hetgeen betekent dat:

  • De bewoner zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen en wanneer dit niet meer mogelijk is, de situatie in het Anker de thuissituatie zo dicht mogelijk benaderd.
  • De bewoner zelf verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud en richting van zijn of haar leven.
  • Wij samen met de bewoner en diens sociale netwerk de mogelijkheden en beperkingen onderkennen en passende ondersteuning bieden.

De rode draad in de zorgvisie is de “regie bij de bewoner”. Dit uitgangspunt vormt één van de belangrijkste thema’s voor de zorg- en dienstverlening binnen het Anker, waarbij de wensen en behoeften van de bewoner het uitgangspunt van handelen zijn.